انستیتو آموزش و مشاوره نوین -  ۰۹۰۱۹۷۳۲۷۴۵

انستیتو آموزش و مشاوره نوین - ۰۹۰۱۹۷۳۲۷۴۵

 

در واحدهای تولیدی مجموعه ای از عملیات اجرایی و مشاوره طی مراحل زیر به مدیران ارائه خواهد شد : ۱-ویزیت واحد صنعتی جهت بررسی اولیه و ارزیابی ۲-برگزاری جلسات اولیه به منظور آگاهی بیشتر از شرایط موجود از دیدگاه مدیران ۳-شناسایی ، جمع آوری و بررسی اطلاعات ۴- اولویت بندی مشکلات و ارائه راه حل و تعیین اهداف ۵- شروع عملیات اجرایی بر اساس اولویت بندی انجام شده ۶- ادامه جلسات و تطبیق پیشرفت عملیات اجرایی با اهداف تعیین شده ۷- ارائه گزارش نهایی در انتهای پروژه

طراحی و پشتیبانی گروه نرم افزاری رسانه